FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
२०७७ मा स्विकृत भएका राजपत्रहरू ( ऐन , कार्यविधी तथा नियमावलीहरु) जम्मा १० ७७/७८ 03/12/2021 - 11:18 PDF icon आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधी २०७७.pdf, PDF icon टोल विकास संस्था संचालन कार्यविधी.pdf, PDF icon प्राकृति प्रकाेप उद्दार राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७.pdf, PDF icon मदिरा नियन्त्रण तथा व्यस्थापन कार्यविधी, २०७७.pdf, PDF icon राजस्व स_कलन तथा आयोजना व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७७.pdf, PDF icon विनियोजन एेन २०७७.pdf, PDF icon सार्वजनिक खरिद ऐेन.pdf, PDF icon स्थानीय आर्थिक ऐन.pdf, PDF icon स्थानीय औधोगिक व्यवसाय ऐन.pdf, PDF icon स्थानीय कृषि ऐन.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिका नीति तथा कार्यक्रम २०७६ ७६/७७ 09/20/2019 - 22:56 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिका नीति तथा कार्यक्रम, २०७६.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिका विनियाेजन एेन, २०७५ ७५/७६ 09/04/2018 - 13:00 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिका विनियाेजन एेन, २०७५.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिका अार्थिक एेन, २०७५ ७५/७६ 09/04/2018 - 12:40 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिका अार्थिक एेन २०७५।०७६.pdf

Pages